Mr Kamil Kushairi, Prof Dato’ Ir Dr ABakar Jaafar, Gu Yongming, John Jiang Fei and Tian Hao